WHO อนุมัติใช้วัคซีน ‘ซิโนแวค’ กรณีฉุกเฉินแล้ว

https://goo.re/aEy3Z

WHO ประกาศอนุมัติใช้วัคซีนโควิด-19 "ซิโนแวค" กรณีฉุกเฉิน สำหรับกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป ชี้มีแนวโน้มป้องกันไวรัสในผู้สูงอายุ

13
Clicks
13
Unique Clicks
Unknown
Top Country
Unknown
Top Referrer
Clicks
Recent Activity