โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์' นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2 ปีผ่านมา พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ "สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" ให้ทรงดํารงตําแหน่ง นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564


17 คลิก

https://goo.re/9wpeN

https://goo.re/9wpeN/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares