โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์' นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

https://goo.re/9wpeN

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ "สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" ให้ทรงดํารงตําแหน่ง นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

18
Clicks
18
Unique Clicks
Unknown
Top Country
Unknown
Top Referrer
Clicks
Recent Activity