ข้าวเหนียว (สันป่าตอง) จ.เชียงใหม่ 63/64 1750-1850 บาท/100กก.

https://goo.re/Q1SwP

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

9
Clicks
9
Unique Clicks
Unknown
Top Country
Unknown
Top Referrer
Clicks
Recent Activity